top of page
Homepage modder.jpg
  • Foto van schrijverouweleem

MANIFES van d’r KUEB (va mich dus!)

ieësjte kier 5 september 2021, twieëde kier 1 april 2022

Besjtuur va Heële,


Wat hat gier mich aa gedoa?

Ee groeët fes geëve en mich in de kou loate sjtoan?


Ich stjon hei al i Heëlesj mietst wingerige ek

en da behandelt gier mich och nog wie d’r letste drek.


Ich bin wus, ich bin ’t zat

en dat zaan ich mit pieng i mie hat.


Ich han ee manifes gesjrieëve

mit doa in mieng vuurweëd um te blieve.


Nee, ging sjantaasj,

wat gier gedoan höbt is toch wurkelik ing blamaasj.


Leës wat ich te zage han.

Dan zuunt vier waal of ich in Heële blieve kan.Uch aodste sjtadsgenoat

D'r Kuëb va HeëleFieftig joar geleie hat gier mich op ‘t sjild gehoave

Ich woar d’r groeëte maan va Heële, doa gong nieks mie boave


In ee gemoderniseerd sentrum kreeg ich ing iereplaatsj en doa sjtong ich da i vol ornaat

Neëve d’r Sjelmetoere en de kirk, mit zich op ‘t Glaaspalies, d’r maat en de ganse Promenaat


D’r Knipa sjreef ee leedje uëver dat ich trük woar, ee fes dat woeëd gegeëve,

En zoegaar ee kling Kuebke zoog ‘t leëve


Miene ‘mini-me’ woeëd ‘t gemeentelik gesjenk um besongere Winkbülle te fêteere

En heë woeëd vol stolz oeëtgeriekt aa vreëm Pietebeere.


Joa, zoeën twintig joar

Woar ich i Heële d’r Matador


Bis dat gier wer begos te bouwe en gier mich get opgesjoove hat

Toen d’r kroam veëdig woar, kos ich neet mieë loere uëver de sjun Heëlesje binnesjtad,


Vanaaf toen zoog ich alling mieng ege vizaasj i ‘t Glaaspalies

En aaf en touw de vot va inne vragwaan, ungerwiel ich tege d’r chauffeur sjreide: Hej, kiek oet, du wiekser, das doe mich neet umviesj


D’r koam bauw nieëmes mieë vuurbei

Alling de kirkegenger en die vasteloavendsbülle mit hunne Alaaf gesjrei


en gans soms inne sjtadsgids mit sjpatzeergengere en toeriste

deë dun oeëtlegde wee ich woar, umdat ze dat neet wiste


Doa stjong ich da, ich ouwe gek

I Heëlesj mieëts wingerige ek


Dukker umgevare, mit verf begaait en joa, letterlik bezikt,

ich geef ‘t touw, ’s naats höb ich duk ee tröantje gesjnikt


Letzte mond kroog ich evvel wer gouwe mood

Dukser hoeët ich beiaardmoeziek oeeët d’r kirketoere en dat doog mich goodD’r woeët gekald uëver ing Gay Pride Parade, en ich dach: d’r weeëd dus gemarsjeerd!

Dan zal ich, deë mit d’r Napolejong noa Roesland is geloofe (en trük), waal motte kontrolere dat dat ginne versjangeleerd


Noa al die ieëlend va de afgeloope joare houwe ze ee fes vuur mieng fieftig joarig jubileijum bedach

D’r Kuëbtura Nova, tieën daag en nach


Mer die parade, die gong wiet aa mich vuurbei

En i tieën daag: nieks blómme, ging medaljes. Widder wat d’r sjtong bei mich op d’r plei?


Hinge mich zoe inne groeëte loefheini, deë mie geweer wool klauwe.

Vuur mich inne doebele pisbak, joa gier witt verrekte good wie mie leëve te verzauwe.


Ich houw ’t verkieëd versjtange en wis:

‘t is noe richtig mis

‘t Fes heesj Cultura Nova, en ich bin ongewunsjte Cultura Veteris


Mieng innere sjtum sag: Kuëb, Heële is zich ege neet, de luuj hant inne sjlaag van d’r wieksbusjtel gehad

Wie wils du angesj verkloare dat ze neet dich, mer inne eëzel op hunne wiechtigster plei hant gezat?


Winkbülle gier hat mich dus verrekdes veul pieng gedoa

En angesj wie DSM han ich dus ing gouw reë um voet te goa


Mer ierlik gesag truk mich dat vleddige Moaswief neet ech

en versjtoan ich die Sjenge óch gans sjlech


Dus wil ich gans vöal geëve

um i Heële te blieve leëve


doarum geef ich uch ing kans ‘t good te make

ich kom geliek terzake:


Mienge eis is ing nui plaatjs, aa de anger zie va d’r Sjelmetoere,

I dat gemuutlige höfke neëve d’r deëke, dan kin ich óch nog noa dat nui kietje van uch loere


En e Kueb-fes, op veer september, went dat kin,

Zoedat alle groeëte en klinge Winkbülle och ummer wete weë ich bin


En wat gebuëd went gier mich toch hei i de kouw loat sjtoa?


Dan gon ich noa d’r Joep

en sjtel mich neëve ‘m

op d’r maat

i Kirchroa!

51 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page